Overeenkomstig art 30 van het reglement van orde stelt ondergetekende de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

  1. In de Harstenhoekstraat onder de appartementen wordt de bestrating bij de tramrails onderbroken. Argument is dat gemotoriseerd verkeer dit deel niet als sluiproute gebruikt Gevolg: een uitlaatplaats voor honden en veel zwerfvuil in de vorm van sigarettenpeuken.  Hoewel bewoners wel willen opruimen is dat vechten tegen de bierkaai. Is het college bereid de bestrating door te trekken en de doorgang voor auto’s te verhinderen met andere middelen, zoals bijvoorbeeld klaphekken zoals elders in de stad?  Zo neen, waarom niet?
  2. Op dezelfde locatie zijn trottoirs. Het komt echter vaak voor dat voetgangers (sommigen ouder dan 80 jaar!) worden ‘gehinderd’ door fietsers. Bent u bereid deze trottoirs te voorzien van dusdanige obstakels dat ook fietsers worden gedwongen de trottoirs te gebruiken waarvoor deze bedoeld zijn, namelijk als voetganger? Zo neen, waarom niet?
  3. Het Palaceplein kenmerkt zich door een winkelleegstand van bijna 100%. Van alle winkelruimten is op dit moment slecht één winkel operationeel. Een hotel aldaar zou de lege ruimtes willen transformeren tot gastenappartementen. Is het college bereid daar medewerking aan te verlenen? Graag een toelichting op uw antwoord.
  4. Tegenover het Palaceplein is een VVV informatiepunt aan de Gevers Deynootweg gevestigd. Dit informatiepunt kenmerkt zich door een schreeuwerige reclamezuil voorzien van knipperende verlichting, die bewoners in de buurt dwingt hun gordijnen vroeg te sluiten. Bewoners zeggen destijds door deze reclame verrast te zijn. Bent u bereid met de exploitant in gesprek te gaan om te komen tot een minder schreeuwerige verlichting? Zo neen, waarom niet?
  5. Achter (gezien vanaf de zee) het Palaceplein kenmerkt de openbare ruimte zich als urinoir, slechte bestrating en verwaarloosde gebouwen. Bent u bereid deze verwaarloosde openbare ruimte ‘plas-onvriendelijk’ te maken? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  6. Bent u bereid de eigenaren van verwaarloosde panden (bv het voormalig Hotel Patria en het voormalig restaurant Canton) aan te sporen en zo nodig te sommeren deze panden te herstellen? Zo neen, waarom niet?
  7. In hoeverre kan een leegstandsverordening bijdragen aan behoorlijk onderhoud en uiterlijk van de straten in Den Haag bij lege panden? Is het college voornemens een leegstandsverordening aan de Raad voor te leggen?
  8. Ouderen in dit gebied kunnen door fietsers worden aangereden, lopen het risico te vallen en/of worden geconfronteerd met flink verwaarloosde openbare ruimtes en gebouwen. Acht het college de erbarmelijke staat van onderhoud van de openbare ruimte in dit gebied in overeenstemming met uw streven Den Haag een ‘senior vriendelijke’ stad te zijn? Graag een toelichting op uw antwoord.

 

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag

10 januari 2016