De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 1 oktober 2015 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening (rv 98; RIS 285570) & Wijziging Algemene Legesverordening 2013 i.h.k.v. huisvestingsverordening (rv 99; RIS 283144)

Besluit om artikel 18 lid 2 te wijzigen in:

  • Maximaal de helft van de woonruimte (= 50%) uit het eerste lid kan met voorrang worden toegewezen ten behoeve van het oplossen van door burgemeester en wethouders, in afstemming met betrokken partijen, te benoemen lokale categorieën knelpunten op de woningmarkt.

Toelichting:

De Huisvestingswet 2014 biedt gemeenten een instrumentarium om in te grijpen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. De schaarste van goedkope huurwoningen in Den Haag is aangetoond en rechtvaardigt dat 50% van het vrijkomend aanbod wordt toegewezen aan regionale woningzoekenden, waarvan (niet 25%, maar) 50% lokaal.