Voorzitter,

Vandaag spreken we over de Haagse begroting voor 2019.
En hier staat een trotse fractievoorzitter van Hart voor Den Haag / Groep de Mos.

Voorzitter,

Het is geweldig om vandaag, voor de eerste begroting van de nieuwe coalitie te mogen stemmen. Een begroting waar Hart voor Den Haag / Groep de Mos ook een duidelijke hand in heeft gehad. Wij hebben hard voor gewerkt voor dit resultaat en ik ben trots op al mijn partijgenoten waarmee wij dit hebben gerealiseerd. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om van Den Haag een mooiere stad te maken. Als ik de eerste begroting zie, dan kiezen we samen voor financiële degelijkheid. Het tekort dat het vorige college heeft achtergelaten repareren we.

Het huishoudboekje is dus op orde en tegelijkertijd investeren we ook in onze stad. Dit vraagt om slimme keuzes. We zetten in op meer banen en krijgen een aanvalsplan om 500 extra mensen uit de bijstand te krijgen. Dit is essentieel om Hagenaars en Hagenezen, die in zwaar weer zitten, weer perspectief te bieden.

 

Voorzitter,

Ook investeren we in de bereikbaarheid van onze stad. Er worden 800 extra parkeerplekken gerealiseerd. We draaien betaald parkeren terug in het gebied rondom de Haagse markt op niet marktdagen. Dit is heel goed voor Transvaal en de Schilderswijk. Op de Denneweg en rondom de Keizerstraat kunnen mensen binnenkort langer parkeren; dit is goed voor de lokale middenstand. Ook krijgen bewoners 20% meer bezoekersuren en wordt het goedkoper om uren bij te kopen.

Voorzitter, ik ben daar echt heel blij mee. Vorig jaar kreeg ik op mijn parkeermeldpunt, verschillende berichten van ouderen die door het invoeren van betaald parkeren minder bezoek kregen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ik vind dat heel erg verdrietig.

 

Voorzitter,

De pilot groengele zone wordt voorgezet en bij positieve beoordeling uitgebreid. Bij de evaluatie van het vorig jaar ingevoerde vergunning parkeren in het Geuzen- en Statenkwartier en het havengebied in Scheveningen gaan we een draagvlakonderzoek houden naar de wenselijkheid hiervan. Ook de leefbaarheidseffecten worden hierbij meegenomen. Als blijkt dat het draagvlak ontbreekt, dan wordt de uitbreiding teruggedraaid.

Het stadsdeel Scheveningen heeft nu nog drie verschillende vergunningsgebieden voor betaald parkeren. Het bestaande vergunningenbeleid wordt geëvalueerd op basis van effectiviteit en draagvlak. Ook wordt meegenomen hoe bewonersvergunningen in een groter gebied, tot maximaal een stadsdeel, gebruikt kunnen worden. Dat is mooi.

Wat Groep de Mos betreft starten we daar zo snel mogelijk mee in Scheveningen. Daarom de motie Eén vergunning gebied Scheveningen.

Met als dictum, verzoekt het college, de raad te informeren over de impact van het samenvoegen van de vergunningsgebieden op Scheveningen en de raad daarover zo snel mogelijk te informeren, voor het parkeerdebat op 6 december a.s.

 

Voorzitter,

Het stond in het landelijk regeerakkoord: alle kinderen zouden tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en ons parlement moeten kunnen bezoeken. Voor dat laatste heeft het kabinet vorige maand 4,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met het bedrag kunnen elke dag 1000 scholieren naar het Binnenhof komen om de Tweede Kamer te bezoeken

Daarom de motie Meer Kiss & Ride voorzieningen met een mooie representatieve uitstraling voor touringcars,

Met als dictum, verzoekt het college, in samenspraak met de toerismesector de mogelijkheden te onderzoeken voor de komst van Kiss & Ride voorzieningen met een mooie en representatieve uitstraling (in residentiekwaliteit) voor touringcars nabij het Binnenhof.

 

Voorzitter,

Ook wordt er ingezet op meer handhaving door het college: de gerichte aanpak van high impact crimes wordt doorgezet, malafide shishalounges worden aangepakt en we zetten in op meer veiligheid. Heel goed!

Wij zien helaas nog veel dichtgeplakte winkelramen die dan weer een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid en beleving van Haagse winkelstraten. Dan kan anders.

Daarom de motie Blinderen winkelramen tegengaan.

Met als dictum, verzoekt het college, te onderzoeken hoe het blinderen en/of dichtplakken van Haagse winkelramen, die in bedrijf zijn, voorkomen kan worden en de raad daarover te informeren.

 

Voorzitter,

Een veilig gevoel, hij is niet altijd vanzelfsprekend. Gevangen in het huwelijk bijvoorbeeld. Vorige week werd bekend dat er in Nederland op dit moment sprake is van zo’n achthonderd slachtoffers.

Daarom de motie Pak huwelijkse gevangenschap aan.

Met als dictum, verzoekt het college, een campagne naar Rotterdams voorbeeld te starten tegen huwelijksdwang en de partijen met verschillende religieuze achtergronden actief bij deze campagne te betrekken.

 

Voorzitter,

De ambitie voor 700 extra statushouders vervalt [direct voordeel 2.5 miljoen – pagina 13] en we schrappen grootschalige opvanglocaties aan de Narcislaan (Loosduinen), het Boekweitkamp (Mariahoeve), de Koperwerf (Kerkentuinen) en de locatie aan het Oosteinde (Wateringse Veld).

Dit zijn zaken die Den Haag en Scheveningen nodig hebben!

En we boekte vele andere successen! Teveel om op te noemen.

Den Haag moet ook toegankelijk blijven voor de auto (zie pagina 7)
Er wordt gewerkt aan een ongelijkvloerse kruising op de Lozerlaan en de Erasmusweg
Er wordt een studie uitgevoerd naar de verdieping van het Telders tráce.
De vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp worden ondersteund.
De leefbaarheid staat op de agenda.
Er komt een actieplan Eenzaamheid
Voorzitter,

De Programmabegroting 2019 is de eerste uitwerking van het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’. Een eerste begroting van vier partijen, Hart voor Den Haag / Groep de Mos, de VVD, D66 en GroenLinks, die na de verkiezingen in maart de verantwoordelijke taak heeft gekregen om de mooiste stad van Nederland te besturen.

Den Haag investeert in 2019 21 miljoen euro extra in maatregelen die nodig zijn om de stad bereikbaar te houden en om de groei van de stad te faciliteren. Ook investeert het nieuwe college extra in kwetsbare groepen en banen om meer mensen uit de bijstand te krijgen.

 

Voorzitter,

En we doen dit niet alleen: Hart voor Den Haag / Groep de Mos is dit avontuur aangegaan met drie andere partijen in de Haagse gemeenteraad.

We zijn nu inmiddels een paar maanden onderweg met de nieuwe coalitie en ik wil hierbij dan ook graag mijn waardering uitspreken voor de samenwerking met de fractievoorzitters van de andere coalitiepartijen, mijn collega’s mevrouw Van der Werf, de heer De Graaf en de heer Kapteijns. Dat is in willekeurige volgorde…

 

 

Voorzitter,

Terug naar de begroting. In de afgelopen weken heeft de raad in een viertal extra lange commissievergaderingen met elkaar gesproken en vele toezeggingen gekregen. Het valt op dat het college zich hierin heel toegankelijk heeft opgesteld naar alle partijen in de gemeenteraad. Dat mag toch ook wel gezegd worden.

In de besluitenlijsten van deze vergaderingen vind ik verschillende punten waar Hart voor Den Haag / Groep de Mos ook graag de uitwerking van tegemoet wil zien.

Wij zijn in elk geval erg blij met deze constructieve opstelling van het stadsbestuur en mijn fractie is blij met toezeggingen die gedaan zijn, zoals,

Er komt een markt in de Scheveningse haven.
Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van het Vredespaleis als toeristische locatie.
De basissubsidie voor bewonersorganisaties wordt geïndexeerd.
De sluiting van de overige grote groepslocaties voor statushouders wordt onderzocht.
De toezegging dat collega Meinesz een fietsbel gaat krijgen vind ik briljant (graag hoor wel een termijn van afdoening).
Voorzitter,

U kent Hart voor Den Haag / Groep de Mos als een partij die altijd veel moties indient tijdens behandeling van de begroting. Dit jaar moet ik u hierin helaas teleurstellen of juist blij maken, dat kan natuurlijk ook. Het zijn er dit jaar in elk geval iets minder als toen wij nog niet de grootste partij in de Haagse gemeenteraad waren. U begrijpt wel waarom?!

De Programmabegroting 2019 is de eerste uitwerking van het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’. Een eerste begroting van vier partijen, Hart voor Den Haag / Groep de Mos, de VVD, D66 en GroenLinks, die na de verkiezingen in maart de verantwoordelijke taak heeft gekregen om de mooiste stad van Nederland te besturen.

Toch heeft mijn fractie naar aanleiding van de behandeling in de commissie nog enkele voorstellen,

Bijvoorbeeld over het aanbod middel dure huurwoningen.

Daarom de motie Onderzoek tot verhogen woningambitie middeldure huur.

Met als dictum, verzoekt het college, De uitkomsten van het onderzoek af te wachten en op basis van de uitkomsten van het onderzoek een analyse op te stellen hoe ook in Den Haag meer middeldure huurwoningen gerealiseerd kunnen worden.  En verzoekt het college, Vooruitlopend op dit onderzoek in de woonagenda al op het versterken van de positie van middeldure huurwoningen terug te komen.

 

 

Voorzitter,

Omdat u allen wel bekend bent met de grondwaterproblematiek en ik geconstateerd heb dat de subsidieregeling voor groene daken niet optimaal benut wordt. Dat kan beter, daarom de motie Dakoppervlak subsidie groene daken.

Met als dictum, verzoekt het college, de voorwaarde van het dakoppervlak in de subsidieregeling voor groene daken aan te passen en de raad daarover te informeren.

 

 

Voorzitter,

Er is de afgelopen weken veel gesproken over het Haags welzijnswerk.
Ons college heeft gezorgd dat er een zelfde aanbod in welzijnswerk blijft als dit jaar.
Mijn complimenten aan wethouder Parbhudayal.

Hart voor Den Haag heeft twee moties gemaakt op dit punt.

De motie beschikbaarheid adviezen Cliëntenraad Sociaal Domein.

Met als dictum, verzoek het college, ervoor zorg te dragen dat de adviezen van de Cliëntenraad Sociaal Domein gepubliceerd worden op www.adviesraadsociaal.nl.

De motie Inzage financiële positie en reserves Haags Welzijn.

Met als dictum, verzoekt het college, de raad op de hoogte te brengen van de vermogenspositie van de Haagse welzijnsorganisaties. Verzoekt het college, de raad nader te informeren over de totstandkoming van de reserves van alle welzijnsorganisaties. En verzoekt het college, de raad te informeren over de gemaakte afspraken tussen gemeente en welzijnsorganisaties over de reserves en te onderzoeken wat een acceptabele norm is voor een reserve bij een welzijnsorganisatie.

 

Voorzitter,

Omdat ik hekel heb aan verspilling, het wordt tenslotte toch betaald van Haags belastinggeld. Tot slot de motie Stop printen bestemmingsplannen.

Met als dictum, spreekt uit dat, het printen en verspreiden van de plankaart voldoende is. En spreekt uit dat, een bestemmingsplan niet meer standaard geprint hoeft te worden door de griffie.

Daar wil ik het bij laten voorzitter.