De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 8 november 2018 ter bespreking van de programmabegroting 2019- 2022

 

Constaterende dat,

 

  • Er in de programmabegroting op Pagina 147 Onder Woningbouw Betaalbare Woningvoorraad staat dat de lang jaarlijkse woningambitie is om 30% huurwoningen voor lagere inkomensgroepen (tot aan de liberalisatiegrens), 20% middeldure huurwoningen en een streven naar 25% middeldure koopwoningen en daarnaast dure woningen te realiseren.

 

Overwegende dat,

 

  • Een goed aanbod middeldure huurwoningen essentieel is voor een gezonde woningmarkt. Dat er hierom vanuit de rijksoverheid het wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur is vastgesteld;
  • Met de Wet Maatregelen Middenhuur belemmeringen rondom middenhuur voor gemeenten worden weggenomen;
  • Het ministerie momenteel het WoON-onderzoek uitvoert naar oa. het middensegment;
  • De komende jaren voldoende middeldure huurwoningen In Den Haag realiseren een grote uitdaging is.

 

Verzoekt het college,

 

  • De uitkomsten van het onderzoek af te wachten en op basis van de uitkomsten van het onderzoek een analyse op te stellen hoe ook in Den Haag meer middeldure huurwoningen gerealiseerd kunnen worden.
  • Vooruitlopend op dit onderzoek in de woonagenda al op het versterken van de positie van middeldure huurwoningen terug te komen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Arjen Dubbelaar                                                             Jan Pronk

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos                        VVD* Weghalen wat niet van toepassing is.