De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 november 2018, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2019 – 2022 (RIS 300472),

Constaterende dat:

 

  • Bij religieuze huwelijken sprake kan zijn van huwelijkse gevangenschap, waarin de partner niet de noodzakelijke medewerking geeft aan een ontbinding van het huwelijk .
  • Uit onderzoek blijkt dat in Nederland mogelijk sprake is van zo’n achthonderd slachtoffers van huwelijkse gevangenschap.
  • Onder verschillende gemeenschappen in Den Haag nog steeds een groot taboe rust op scheiden.
  • Huwelijksdwang op alle mogelijke manieren bestreden moet worden,

Overwegende dat:

  • nieuwe slachtoffers van huwelijksdwang ten alle tijden moeten worden voorkomen,
  • Voorlichting van professionals, juristen en docenten van groot belang is, om slachtoffers te voorkomen,
  • Rotterdam reeds een campagne is gestart om dit onderwerp bespreekbaar te maken.

Verzoekt het college:

 

  • Een plan van aanpak op te zetten en hierbij de Rotterdamse aanpak als uitgangspunt te nemen, teneinde de emancipatie van Haagse vrouwen te bevorderen en hen meer te versterken richting zelfstandigheid.
  • De welzijnsorganisaties intensief te betrekken bij dit plan van aanpak.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Arjen Dubbelaar                                                                                            Frans de Graaf

Hart voor Den Haag / Groep de Mos                                                      VVD* Weghalen wat niet van toepassing is.NB. Ook kan een verzoek aan de raad worden gedaan. In dat geval wordt in plaats van ‘het college’ ‘de raad’ ingevuld.