De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 8 november 2018 ter bespreking van de Programmabegroting 2019 – 2022 (RIS300472)

 

Constaterende dat:

 

  • In het coalitieakkoord is opgenomen dat het bestaande vergunningenbeleid wordt geëvalueerd op basis van effectiviteit en draagvlak;

 

  • Tevens in het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt meegenomen hoe bewonersvergunningen in een groter gebied, tot maximaal een stadsdeel, gebruikt kunnen worden;

 

Verzoekt het college:

 

  • De raad te informeren over de impact van het samenvoegen van de vergunningsgebieden op Scheveningen en de raad daarover zo snel mogelijk te informeren, vóór het parkeerdebat op 6 december a.s.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Arjen Dubbelaar                                                             Pieter Grinwis

 

Hart voor Den Haag / Groep de Mos                       CU/SGP