De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 november 2018, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2019 – 2022 (RIS 300472),

 

Constaterende dat:

 

  • de subsidieregeling voor groene daken 2016 – 2018 niet optimaal benut wordt;
  • er te weinig aanvragen zijn en hierdoor subsidie op de plank blijft liggen;
  • het college verder wil werken aan het klimaatbestendig maken van de stad.

 

Overwegende dat:

 

  • de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie, voor de aanleg van een groene daken, in het verleden is aangepast (dit was min. 6 m2 en werd toen min. 20 m2).

 

Van mening dat:

 

  • met het verlagen van de voorwaarde voor het dakoppervlak er een grotere doelgroep bereikt kan worden.

 

Verzoekt het college:

 

  • de voorwaarde van het dakoppervlak in de subsidieregeling voor groene daken aan te passen en de raad daarover te informeren,

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Arjen Dubbelaar

 

Hart voor Den Haag / Groep de Mos