De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 8 juni 2017, ter bespreking van de ‘Geluidsnormen in de horeca’,

 

Constaterende dat:

 • de wetgever landelijke regels heeft opgesteld om geluidsoverlast te voorkomen;
 • voor horecabedrijven deze regels zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit, als onderdeel van een algemene maatregel van bestuur, ter ondersteuning van de Wet milieubeheer;
 • deze geluidsnormen in de avondperiode strenger zijn dan overdag en de in de nacht strenger zijn dan in de avondperiode;
 • op 11 februari 2016 de Horecavisie Den Haag (RIS288645) is vastgesteld waarin de kracht van de Haagse horeca wordt ingezet om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten;
 • het doel van de horecavisie is om meer ruimte te geven aan ondernemers en meer reuring in de stad te creëren;
 • veel horecabedrijven in de uitgaanskernen (Grote Markt, Plein, Buitenhof, Spui en de Boulevard van Scheveningen) niet meer in de nacht kunnen ondernemen omdat de geluidsnormen te streng zijn;
 • het aantal klachten over geluidsoverlast in de horecakernen zeer klein is in vergelijking met het aantal bewoners en klanten in deze kernen;
 • de geluidsnormen in de uitgaanskernen in Den Haag hetzelfde zijn als in een woonwijk of klein dorp;
 • de huidige geluidsnormen de ambities uit de horecavisie belemmeren;
 • het college een onderzoeksrapport heeft opgesteld waarin een inventarisatie wordt gegeven van de mogelijkheden die er zijn om binnen het wettelijk kader een grotere exploitatievrijheid voor de horecabedrijven ten aanzien van geluid te faciliteren;
 • het college aanvullend onderzoek doet en dat de uitkomsten daarvan kunnen worden gebruikt om keuzes te maken ten aanzien van de vormgeving en formele invulling van het horecabeleid, de realisatie van aanvullende voorzieningen aan horeca-panden en/of woningen, het wel of niet toepassen van een geluidmonitoringsysteem, etc..;
 • fysieke maatregelen in horecazaken en/of woningen behoorlijke investeringen met zich meebrengen;
 • dat bij deze investeringen soms steun van de gemeente nodig is omdat de kosten niet alleen door ondernemers en/of woningeigenaren kunnen worden gedragen.

 

 

Verzoekt het college

 • een fonds Geluidsnormen in de horeca in te stellen en daarvoor voldoende financiële middelen vrij te maken en dit mee te nemen in de begroting voor 2018 e.v.

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Rachid Guernaoui