De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 april 2019, ter bespreking van de over Gebiedsagenda’s prioritaire gebieden CID (RIS300623 en RIS301328);

Constaterende dat,

De wethouder in de Commissie vergadering heeft aangegeven een klankbordgroep te zullen instellen.
Overwegende dat,

  • Een groot deel van de stedelijke groei wordt opgevangen in het CID;
  • De gebiedsontwikkeling van de CID-gebieden veel expertise vraagt;
  • Participatie geborgd moet zijn.

Verzoekt het college,

  • Een klankbordgroep samen te stellen;
  • De klankbordgroep ook te laten adviseren over het participatieproces;
  • De raad voor de eerst komende begroting te informeren over de samenstelling en het functioneren van de klankbordgroep

En gaat over tot de orde van de dag;

William de Blok
Hart voor Den Haag / Groep de Mos