De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 april 2019, ter bespreking van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Den Haag.

Overwegende dat:

  • Den Haag ongeveer 80.000 mensen telt van 65 jaar en ouder;
  • Circa twee vijfde van hen 75 jaar of ouder is;
  • Vooral in de oudste categorie de kwetsbaarheid sterk toeneemt. (Fysiek en psychisch);
  • Dit consequenties heeft voor de kwetsbaarheid mbt huiselijk geweld;

Constaterende dat;

  • Het van groot belang is om ouderenmishandeling in onze stad goed te monitoren;

Verzoekt het college

  • Bij de eerstvolgende rapportage inzake de uitvoeringsplannen behorende bij de regiovisie huiselijk geweld, cijfers over ouderenmishandeling in Den Haag mee te nemen en te duiden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani
Hart voor Den Haag / Groep de Mos