De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 26 november 2015 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Duinoord (rv 136; RIS 287725),

Besluit om:

• In de regels van artikel 27, lid 1 tot en met lid 4 de volgende aanpassing te doen:

o sublid i door te nummeren tot lid k en

o sublid j in te voegen met de volgende tekst “op de begane grond zijn dienstverlening, bedrijven in de categorie A en B van de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging en maatschappelijke functies toegestaan.”

• In de toelichting in paragraaf wordt in paragraaf 5.1.1, tweede alinea na de eerste zin de volgende tekst toegevoegd: “Ter bevordering van de levendigheid op het plein wordt tevens de mogelijkheid opgenomen om in de plint (begane grond) ook functies als dienstverlening, bedrijven in de categorie A en B van de Staat van Bedrijfsactiviteiten bij functiemenging en maatschappelijke functies op te nemen.”

Toelichting:

Het bieden van wat ruimere functiemogelijkheden op de begane grond van de bebouwing rondom het plein zal voor meer levendigheid en veiligheid op het plein zorgen. Ook door bewoners wordt een combinatie van wonen en andere functies op de begane grond wenselijk geacht. Het stedenbouwkundig kader verzet zich niet tegen het opnemen van de voorgestelde aanvullende functies in de plint.

Arjen Dubbelaar
Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag