De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 maart 2019 ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Woonagenda 2019 – 2023 (RIS301880).

 

Constaterende dat,

•           In de woonagenda is opgenomen dat corporaties nadrukkelijk het primaat op sociale woningen behouden maar nieuwbouw van particuliere huurwoningen onder de liberalisatiegrens (onder voorwaarden) ook tot sociale woningbouw gerekend zal worden.

 

Overwegende dat,

•           In het Omgevingsplan Binckhorst is opgenomen dat met een toegelaten instelling gewerkt moet worden bij ontwikkeling van sociale huur;

•           Als ontwikkelaars zelf sociale woningen realiseren de huurprijs van de woning na 20 jaar mogelijk niet meer onder de liberalisatie grens valt.

 

Verzoekt het college,

•           De Woonagenda niet één op één door te laten werken op de vastgestelde beleidsregels bij het Omgevingsplan Binckhorst en de door de raad vastgestelde beleidsregel woonkwaliteit daarmee in stand te houden;

•           Via de aangekondigde monitoringsystematiek in kaart te brengen of met het toepassen van deze beleidsregel de gewenste woningbouwproductie en -typen wordt gehaald;

•           De beleidsregel woonkwaliteit pas aan te passen wanneer uit de monitoringssystematiek blijkt dat dit gewenste aantal woningen en woningtypen niet wordt behaald.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

William de Blok

Hart voor Den Haag / Groep de Mos