De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 februari 2019 ter bespreking van het Voorstel van het College inzake Optimalisatie Voorontwerp Koekamp en uitvoering moties G2 en G7 (RIS 300136)

Constaterende dat,

•           Er door belanghebbenden en omwonenden is benadrukt dat burgerbetrokkenheid waardevol is bij de planvorming.

•           Dat verwachtingen tussen gemeente en belanghebbenden over inspraaktrajecten niet altijd duidelijk zijn.

 

Overwegende dat,

•           Burgerbetrokkenheid is vastgelegd in de inspraak- en participatieverordening Den Haag 2012.

•           Aan de voorkant de verwachtingen van alle partijen helder hebben, leidt tot een zorgvuldig proces.

 

Verzoekt het college,

•           In de gemeentelijke plannen die het college de gemeenteraad aanbied een paragraaf omgevingsmanagement op te nemen waarin is opgenomen hoe en onder welke randvoorwaarden de inspraak van belanghebbenden is geborgd.

•           Dit ook mee te nemen in de uitwerking van de dienstverleningsvisie. NB. Ook kan een verzoek aan de raad worden gedaan. In dat geval wordt in plaats van ‘het college’ ‘de raad’ ingevuld.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

William de Blok

Hart voor Den Haag / Groep de Mos