De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 februari 2019 ter bespreking van Ontwikkelingen Haaglanden Medisch Centrum

Constaterende dat:

·         het bestuur van Haaglanden Medisch Centrum bekend heeft gemaakt dat zij ziekenhuis locatie Bronovo uiterlijk 2024 wil sluiten.

 

Overwegende dat:

·         het sluiten van ziekenhuis locatie Bronovo direct gevolgen zal hebben voor patiënten, bezoekers en bewoners rondom ziekenhuis Bronovo en ziekenhuis Westeinde;

·         het rapport van KPMG niet openbaar is gemaakt en hierdoor onduidelijk is wat de consequenties zullen zijn voor Den Haag en omgeving.

 

Verzoekt het college:

·         in samenwerking met HMC en het ministerie van VWS de gevolgen, van het HMC plan om Bronovo te sluiten, te onderzoeken op het gebied van beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg, ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, aanrijtijden ambulances, verkeer en parkeren en de raad hierover te informeren voor het zomerreces.

 

En gaat over tot de orde van de dag.