De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS302513).

 

Constaterende dat,

  • Het college vanwege de schaarste ook de bestaande huurwoningen in het middensegment zoveel mogelijk beschikbaar wil houden voor huishoudens met een middeninkomen (Woonagenda 2019-2023, RIS301880)
    Een aanzienlijk deel van de particuliere verhuursector in handen is van een select gezelschap

 

Overwegende dat,

  •  Het college voornemens is een puntenmaximum voor middeldure huurwoningen te definiëren
  • Prestatieafspraken als sturingsmechanisme binnen de sociale huursector aantoonbaar resultaat oplevert

 

Van mening dat,

  • Het college onvoldoende consultatie met de grootste verhurende partijen heeft gepleegd en de effecten van de voorgestelde maatregel inzake een puntenmaximum voor middeldure huurwoningen heeft doorgerekend

 

Verzoekt het college,

  • Prestatieafspraken te verkennen met de particuliere verhuursector
  • De effecten van een puntenmaximum als sturende maatregel in de onderhandelingen mee te nemen
  • De resultaten hiervan aan de raad te doen toekomen

 

 

En gaat over tot de orde van de dag;

William de Blok
Hart voor Den Haag / Groep de Mos