De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 juni 2019 ter bespreking van De Huisvestingsverordening

Constaterende dat,

•           Er vergaande (resolute) maatregelen voortvloeien uit de door de raad vastgestelde Kaders te weten de Woonagenda 2019-2023;

 

Overwegende dat,

•           De wethouder heeft toegezegd de maatregelen uit de woonagenda jaarlijks te evalueren;

•           Het college in de woonagenda heeft aangegeven dat deze maatregelen voor een belangrijk deel tijdelijk zullen zijn (omdat ze verwacht dat de markt op termijn – al of niet door economische omstandigheden – weer meer in evenwicht zal komen).

 

Verzoekt het college,

•           De maatregelen ook echt als tijdelijk te beschouwen en in de jaarlijks toegezegde evaluatie te blijven bezien of de maatregelen bijdragen aan het gestelde doel;

 

 

En gaat over tot de orde van de dag;

William de Blok

Hart voor Den Haag / Groep de Mos