De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 juni 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening Den Haag 2019 (RIS302513).

Constaterende dat,

 

●          Er door de wethouder is toegezegd dat er jaarlijks een woonmonitor zal komen die de maatregelen die worden genomen om de woningmarkt van het slot te halen zal evalueren.

 

Overwegende dat,

 

●          De woonmonitor moet worden belicht vanuit alle actoren die op de woonmarkt actief zijn.

 

Verzoekt het college,

 

●          De jaarlijkse monitor van de woonagenda af te stemmen met relevante (markt)partijen die vanuit hun eigen expertise de gemeente kunnen ondersteunen om zo tot een evenwichtige monitor te komen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

William de Blok

Hart voor Den Haag / Groep de Mos