De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel van de Rekenkamer n.a.v. het onderzoek “Moeite met afstand”

 

Besluit om punt 5 te wijzigen in:

Het college legt een ontwerpbesluit, zoals bedoeld in art 160 lid 2 van de Gemeentewet tot oprichting van of deelneming in een Publiek Private. Samenwerking (PPS) of een vennootschap ter instemming voor aan de raad. In het ontwerpbesluit wordt tenminste aangegeven welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden ieder van de deelnemende partijen heeft en wordt de meerwaarde voor de gemeente onderbouwd.
Toelichting: de huidige verordening gaat ten aanzien van de verbonden partijen niet verder dan de wettelijke vereisten. Dit terwijl in de vorige verordening de raad een instemmingsrecht had ten aanzien van het aangaan van een verbonden partij wanneer dit een PPS of vennootschap betrof. Nu kan de raad haar wensen en bedenkingen uiten. Bij het voorstel van de nieuwe verordening werd geen toelichting gegeven op deze aanpassingen, terwijl andere belangrijke wijzigingen wel werden aangegeven. (1)

 

(1)       RV 145, 2014 dd 18 december 2014 (RIS 279481)

 

 

Lex Kraft van Ermel