Groep de Mos wil opheldering onverantwoordelijk ondernemen zorginstelling

Het AD meldt dat Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) drie locaties sluit waar nu dagbesteding voor senioren is. WZH is eerder negatief in het nieuws geweest door de gebrekkige zorg aan de moeder van staatssecretaris van Rijn. De buitensporige beloning van de topman en het een eigen vermogen van WZH van meer dan 30 miljoen euro haalden ook het nieuws. Groep de Mos / Ouderen Partij: “Financieel zit het daar wel goed. Waarom krijgt de verminderde financiële bijdrage van de gemeente de schuld, zoals het artikel stelt?” Verder wil raadslid Lex Kraft van Ermel wel weten wat de gemeente heeft gedaan om de locaties te behouden en waarom WZH meer snijdt dan landelijk het geval is.

Volgens Art 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Lex Kraft van Ermel de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Schriftelijke vragen

1. Kent u het onderhavige artikel (1)

2. Is het juist dat het budget met een kwart is gedaald, zoals het artikel aangeeft.

3. Heeft WZH u geïnformeerd over het voornemen de locaties voor dagbesteding te sluiten en is toen onderhandeld over aanpassing van de gemeentelijke bijdrage?

4. Als vraag 3 bevestigend is beantwoord: waarom heeft u er niet alles aan gedaan om de locaties open te houden?

5. Als vraag 3 ontkennend is beantwoord: bent u bereid om met WZH te onderzoeken hoe de locaties kunnen worden behouden?

6. Is de uitspraak van de FNV bestuurder juist dat WZH meer snijdt in de voorzieningen dan andere instellingen in het land?

WZH is eerder negatief in het nieuws geweest door de gebrekkige zorg aan de moeder van de staatssecretaris. De buitensporige beloning van de topman en het een eigen vermogen van WZH van meer dan 30 miljoen euro haalden ook het nieuws. (2)

7. Bent u met Groep de Mos / Ouderen Partij van mening dat sluiting van de locaties op grond van financiële motieven ongegrond is? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u bereid WZH aan te spreken op haar maatschappelijk onverantwoord ondernemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons daarvan de uitkomsten meedelen?
Lex Kraft van Ermel

(1) AD 4 april 2015

(2) www.joop.nl dd 4 november 2014