De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, in een debat over het Voorstel van het college inzake Zienswijze Concept Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag (RIS314328).

Constaterende dat:
• De motie “opgeheven tramhaltes snel weer open” (Ris 311360) is aangenomen;
• Het college als afdoening heeft aangegeven dat de opgeven tramhaltes (Fahrenheitstraat,
Nieuwendamlaan, Stuyvesantstraat en Copernicusplein) voorrang zouden krijgen bij het
heropenen van tramhaltes;
• De opheffing van deze tramhaltes voor veel onrust heeft gezorgd bij bewonersorganisaties,
ondernemers en bewoners in de omgeving van deze haltes;
• Het nu een jaar geleden is dat hier aandacht voor gevraagd is;

Overwegende dat:
• De tramhaltes nog steeds niet open zijn;
• De coronamaatregelen ver achter ons liggen;

Verzoekt het college,
• Deze tramhaltes per direct weer te laten openen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag