De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Concept-Planuitwerkingskader (PUK) herontwikkeling Binnenklingen (RIS311924).

Constaterende dat,

  • het huidige ontwerp zorgt voor bezwaren bij bewoners aan de Buitenklingen;
  • de Commissie Loosduinen hierover een brief geschreven heeft aan de gemeenteraad.

Overwegende dat,

  • de woningen aan de Buitenklingen een andere ligging hebben, ten opzichte van het bouwplan aan de Binnenklingen, dan de woningen aan de Duinslag.

Van mening dat,

  • het bouwplan aan de Binnenklingen minder impact zal hebben op de Duinslag, doordat de bewoners aan deze kant van het bouwplan een straat hebben waar voortuinen liggen, auto’s geparkeerd worden en bewoners wisten van bouwplannen toen zij hun huis kochten.

Verzoekt het college,

  • het advies van de Commissie Loosduinen te omarmen, de bouwhoogte aan de kant van de Buitenklingen en de Duinslag om te draaien, het bouwplan Binnenklingen hierop aan te passen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag