De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 februari 2023, ter bespreking van de voortgangsnota De Kust Gezond.

Constaterende, dat:
• de bestuursrechter op grond van de WOB/WOO de gemeente verplicht heeft stukken met
betrekking tot de besluitvorming van de Ongelijk Vloerse Kruising, garage Zwolsestraat
openbaar te maken aan de bewoners die het beroep hebben ingesteld;
• het college deze rechterlijke uitspraak tot 2 maal toe (nog) niet is nagekomen;
• het college liever een dwangsom betaalde dan het rechterlijke bevel op te volgen;
• het college weigert te melden of er hier (het project OKZ uit de nota De Kust Gezond) sprake
is van verleende staatssteun.

Overwegende, dat
• het college eens en te meer meldt dat ze de ruimhartige interpretatie van de
openbaarheidsartikelen 155 en 169 Gemeentewet zal naleven, laatstelijk nog op 1 december
2022 ( zie het desbetreffende onderdeel van het dictum ), bevestigt bij de raadsbehandeling
van het rapport vooronderzoek Dreven Gaarden Zichten uitgebracht onder leiding van de heer
R. Barker.

Spreekt uit:
Dat het college alle in het beroep inzake de ondergrondse Kruising Zwolsestraat-garage, gevraagde informatie in het kader van het WOB/WOO onverwijld aan de Raad ter beschikking stelt,
Mededeling doet of er sprake is van verleende staatssteun.

En gaat over tot de orde van de dag.
Constant Martini
Hart voor Den Haag