De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op donderdag 8 september 2022, ter bespreking Wateroverlast Keizerstraat (punt M, RIS 312164)

Constaterende, dat:

  • Er een grootscheepse operatie is gepland in de Keizerstraat en omliggende straten om wateroverlast in de toekomst te voorkomen;
  • Er plannen zijn voor de aanpak van de ‘Kop van de Keizerstraat’, die de entree van de straat aantrekkelijker moet maken
  • Deze plannen nog in een ontwerpstadium zijn

Overwegende, dat:

  • De gevolgen voor de ondernemers door beperkte bereikbaarheid en onaantrekkelijk aanzicht door de irrigatiewerkzaamheden enorm zullen zijn;
  • Wethouder en ambtenaren hebben aangegeven de werkzaamheden aan ‘de kop van de Keizerstraat’ te integreren in de grootscheepse operatie, zodat de straat niet wéér open moet na afloop van de irrigatie werkzaamheden.

Verzoekt het college:

  • De keuze voor het uiteindelijke ontwerp met grote spoed te behandelen, zodat de werkzaamheden aan ‘de kop van de Keizerstraat’ bij de overige werkzaamheden worden betrokken;
  • In overleg met de aannemer en ondernemers te zorgen voor het beperken van de overlast voor het winkelend publiek;
  • De raad over de uitkomsten te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Coen Bom