De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van
Bewoners van Scheveningen buitenspel zetten bij bepalen locatie ORAC’s.

Constaterende, dat:
• de grond waarop in 2017 het besluit voor verplaatsing van de ORAC’s werd genomen
(aanrijroute hulpdiensten), ten tijde van herplaatsing (2021) niet meer van toepassing was;
• deze ORAC’s zijn verplaatst van een gunstige locatie voor bewoners, naar een overlastgevende
locatie voor bewoners;
• de wethouder de noodzaak van deze verplaatsing niet aannemelijk heeft kunnen maken.

Overwegende, dat:
• bewoners op de huidige locatie ernstige overlast ervaren in de vorm van herrie, stank en
vliegen;
• bewoners niet voldoende zijn geinformeerd over de verplaatsing.

Verzoekt het college:
• de overlastgevende ORAC’s weer terug te plaatsen naar de oorspronkelijke en niet
overlastgevende locatie.

En gaat over tot de orde van de dag.
René Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos