De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober ter bespreking van agendapunt Permanente Winteropvang.

Constaterende, dat:
• het gedurende de gehele winter koud en slecht weer kan zijn;
• nu alleen de Winterkouderegeling in gang wordt gezet als de gevoelstemperatuur onder de 0
graden gaat;
• er tijdens de werkbespreking Permanente Winteropvang naar voren kwam dat er géén sprake
is van toestroming dakloze mensen uit andere (grote) gemeenten.

Overwegende, dat:
• het onmenselijk is om dakloze mensen gedurende de winterperiode steeds maar weer de
straat op te sturen.

Van mening, dat:
• er meer ingezet moet gaan worden op een Permanente Winteropvang in plaats van de
huidige Winterkouderegeling.

Verzoekt het college,
• een Permanente Winteropvang te realiseren met ingang van heden, gedurende de maanden
november tot en met maart, dit jaarlijks te continueren en de Raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Janice Roopram
Hart voor Den Haag/Groep de Mos