De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober ter bespreking van Brief wethouder inzake Bevolkingsprognose Den Haag 2021 (RIS 309907).

Constaterende, dat:
• de druk op de Haagse woningmarkt toeneemt en er tot 2040 wordt uitgegaan van een
bevolkingsgroei van 80.000 mensen.

Overwegende, dat:
• Haagse starters moeilijk aan een woning komen en de inschrijfduur voor een sociale
huurwoning oploopt tot gemiddeld 7 jaar;
• beschikbaarheid van woningen van invloed is op de bevolkingsgroei.

Verzoekt het college:
• te onderzoeken welke maatregelen er op de Haagse woningmarkt mogelijk zijn om de
bevolkingsgroei af te remmen;
• de raad hierover voor het einde van dit jaar te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
William de Blok
Hart voor Den Haag/Groep de Mos