De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober ter bespreking van agendapunt Permanente Winteropvang.

Constaterende, dat:
• er bij de inwoners over het algemeen een negatief beeld heerst over de Maatschappelijke
Opvang;
• er te vaak te laat of te summier voorlichting wordt gegeven bij de komst van een nieuwe
Maatschappelijke Opvang;
• er te vaak nauwelijks draagvlak gecreëerd is om deze kwetsbare mensen in de buurt op te
vangen;
• er te vaak aan een toch al kwetsbare wijk een Maatschappelijke Opvang wordt toegewezen.

Overwegende, dat:
• onbekend vaak bij voorbaat al onbemind maakt.

Van mening, dat:
• goede en betere voorlichting aan de omwonenden kan leiden tot meer acceptatie en en een
hoger draagvlak voor een Maatschappelijke Opvang in de buurt;
• een betere spreiding over de stad hierbij noodzakelijk is.

Verzoekt het college:
• met duidelijkere plannen rondom voorlichting, zowel via brieven als (buurt)bijeenkomsten te
komen, en door betere voorlichting te zorgen voor voldoende draagvlak bij de buurtbewoners
vóór de komst of verlenging van een Maatschappelijke Opvang;
• bij het toewijzen van een locatie voor Maatschappelijke Opvang te zorgen voor een betere
spreiding over de gehele stad en hierbij de toch al zwakkere wijken te ontzien.

En gaat over tot de orde van de dag.
Janice Roopram
Hart voor Den Haag/Groep de Mos