De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van brief wethouder inzake Aanpak overlast stadsmeeuwen.

Constaterende, dat:
• de meeuw een beschermde vogel is waardoor de aanpak van overlast slechts in beperkte mate mogelijkheden biedt;
• bewoners ernstige overlast van stadsmeeuwen kunnen ondervinden door slapeloze nachten en agressie van de meeuwen;

Overwegende, dat:
• het insmeren van eieren met maisolie deze overlast slechts beperkt zal doen wegnemen;
• er goed ervaringen zijn opgedaan met het verjagen van vogels door middel van een toegestane methode, te weten de inzet van drones.

Verzoekt het college:
• te onderzoeken of in gevallen van ernstige meeuwenoverlast de inzet van drones tot een
oplossing en/of vermindering van de overlast kan leiden.

En gaat over tot de orde van de dag.
René Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos