De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2021 ter bespreking van
agendapunt Brief van wethouder van Onderwijs, Sport en Buitenruimte inzake Evaluatie nieuwe
opleiding hogeschool Inholland.

Constaterende, dat:
• naar aanleiding van klachten van de studenten over hun opleiding Cross Mediale
Communicatie van Hogeschool Inholland en de schriftelijke vragen van de raad er een
evaluatie van deze opleiding is uitgevoerd;
• de Hogeschool Inholland hierover aan de Onderwijsinspectie gerapporteerd heeft en het
rapport niet openbaar is.

Overwegende, dat:
• de opleiding bij de start niet gereed was waardoor de schoolgang van studenten belemmerd is;
• de studenten hierdoor op hogere opleidingskosten zijn gejaagd of gestopt zijn met de
opleiding;
• Hogeschool Inholland klaarblijkelijk haar eigen functioneren heeft beoordeeld.

Van mening dat:
• bij het beoordelen van het eigen functioneren belangenverstrengeling op de loer ligt;
• de raad een duidelijk beeld dient te hebben over de gang zaken omtrent het verbeteren van de
kwaliteit van de desbetreffende opleiding;
• de kwaliteit van de school pas gemeten kan worden als de basis goed is.

Verzoekt het college:
• om Hogeschool Inholland te verzoeken het rapport wat bij de Onderwijsinspectie aangeleverd
is openbaar te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.
Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mos