De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober ter bespreking van Voorstel van het college inzake Planuitwerkingskader Bellevue (RIS 309865).

Constaterende, dat:
• participatietrajecten bij faciliterende ontwikkelingen niet goed worden doorlopen.

Overwegende, dat:
• participatie bij alle ontwikkelingen in het verleden een gemeentelijke verantwoordelijkheid
was.

Verzoekt het college:
• te onderzoeken of en hoe een gemeentelijke rol bij participatietrajecten van
bouwontwikkelingen meerwaarde kan hebben.

En gaat over tot de orde van de dag.
William de Blok
Hart voor Den Haag/Groep de Mos