De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober ter bespreking van het afrondend debat over Brief wethouder inzake Bevolkingsprognose Den Haag 2021 (RIS 309907).

Constaterende, dat:
• de druk op de Haagse woningmarkt toeneemt en er tot 2040 wordt uitgegaan van een
bevolkingsgroei van 80.000 mensen.

Overwegende, dat:
• Haagse starters moeilijk aan een woning komen en de inschrijfduur voor een sociale
huurwoning oploopt tot gemiddeld 7 jaar;
• statushouders een urgentieverklaring krijgen voor een sociale huurwoning en er een wettelijke
bepaling geldt die stelt dat zij binnen 14 weken woonruimte toegewezen moeten krijgen.

Verzoekt het college:
• de informateurs en de formerende partijen, middels een brandbrief, te verzoeken om in nieuw
kabinetsbeleid de wettelijke taakstelling voor het opvangen van statushouders in Den Haag
(voorlopig) te schrappen.

En gaat over tot de orde van de dag.
William de Blok
Hart voor Den Haag/Groep de Mos