De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober ter bespreking van het afrondend debat over Brief wethouder inzake Bevolkingsprognose Den Haag 2021 (RIS 309907).

Constaterende, dat:
• de druk op de Haagse woningmarkt toeneemt en er tot 2040 wordt uitgegaan van een
bevolkingsgroei van 80.000 mensen.

Overwegende, dat:
• Haagse starters moeilijk aan een woning kunnen komen en de inschrijfduur voor een sociale
huurwoning oploopt tot gemiddeld 7 jaar;
• met de stadsenquête elk jaar onderzocht wordt hoe Haagse inwoners aankijken tegen bepaalde
ontwikkelingen in de stad;
• bevolkingsgroei zo’n ontwikkeling is waarvan op dit moment niet bekend is hoe de inwoners
van Den Haag daarover denken terwijl dit de komende jaren wel van grote invloed gaat zijn op
onze stad.

Verzoekt het college:
• het thema bevolkingsgroei in de stadsenquête op te nemen en daarmee de mening van de
inwoners van Den Haag ten aanzien van die ontwikkelingen helder te krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.
William de Blok
Hart voor Den Haag/Groep de Mos