De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, in een debat over de
jaarrekening 2022.

Constaterende dat,
• In diverse stadsdelen het convenant bewonersorganisaties wordt gebruikt als pressiemiddel
om basissubsidie te kunnen verkrijgen;
• Het convenant bedoeld was als extra hulpmiddel voor bewonersorganisaties en niet als
pressiemiddel om basissubsidie te kunnen krijgen;
• Circa 35% van de Haagse bewonersorganisaties om verschillende redenen het convenant nog
niet hebben getekend;

Overwegende dat,
• De enige leidende documenten voor het verkrijgen van basissubsidie voor
bewonersorganisaties de beleidsnota bewonersparticipatie en de subsidieverordening zijn;
• Het wel of niet tekenen van het convenant bewonersorganisaties nooit in verband gebracht
mag worden met het wel of niet krijgen van basissubsidie;

Verzoekt het college,
• De stadsdeelorganisaties op te roepen het convenant buiten beschouwing te laten bij
aanvragen voor basissubsidie en deze aanvragen louter te beoordelen op de in de
subsidieverordening opgenomen regels.
• De voorwaarde tot het opstellen van een convenant te schrappen uit de beleidsnota
bewonersorganisaties.

En gaat over tot de orde van de dag.