De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2021, ter bespreking van het voorstel van het College inzake programmabegroting 2022-2025, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2021 (RIS309850).

Constaterende, dat:

  • de gemeente een belangrijke rol heeft in de zorg voor de vele herdenkingsmonumenten in Den Haag. 

Overwegende, dat:

  • er in onze stad veel herdenkingsmonumenten zijn die in erbarmelijke staat verkeren, zoals het Herdenkingsmonument Loosduinen, de Plaquette Groothertogin Sophie von Sachsen en het Monument bombardement Bezuidenhout;
  • er herdenkingsmonumenten zijn die niet worden onderhouden, vernield zijn of groen uitgeslagen zijn.

Van mening, dat:

  • deze monumenten geen gezicht zijn voor de stad en geen recht doen aan de herinnering van de belangrijke gebeurtenis waarvoor ze opgericht zijn en zo spoedig mogelijk moeten worden aangepakt.

Verzoekt het college:

  • om een inventarisatie te maken van welke herdenkingsmonumenten aandacht behoeven en deze herdenkingsmonumenten snel de zorg te geven die zij verdienen;
  • om indien de gemeente niet de eigenaar is van de aangetaste herdenkingsmonumenten, in gesprek te gaan met de eigenaren/beheerders over de zorg hiervoor.

En gaat over tot de orde van de dag

Ralf Sluijs                                          
Hart voor Den Haag/Groep de Mos