De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2021, ter bespreking van het voorstel van het College inzake programmabegroting 2022-2025, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2021 (RIS309850).

Overwegende, dat:

 • aan supermarktbedrijf Aldi door het college van burgemeester en wethouders een onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend om binnen de grenzen van het bestemmingsplan een nieuwe winkel aan de Westduinweg te Scheveningen te bouwen (hierna:het Vergunde ontwerp);
 • het Vergunde ontwerp uitgaat van een winkelruimte op zowel de begane grond als in de kelder en buiten parkeren op maaiveldniveau;
 • er een alternatief ontwerp voorhanden is met eenzelfde verkoopvloeroppervlak (Alternatieve ontwerp);
 • dit ontwerp uitgaat van winkelruimte op uitsluitend de begane grond en parkeren in een parkeerkelder – met meer parkeerplaatsen – gebeurt en dus niet op maaiveldniveau, het ‘blik’ is daarmee van straat;
 • het van belang is dat deze locatie reeds een detailhandelsbestemming heeft en dat het Alternatieve ontwerp slechts een wijziging van het bouwvlak betreft waarbij binnen de toegestane supermarktmeters wordt gebleven (van het Vergunde ontwerp);
 • de realisatie van het Alternatieve ontwerp daarom voor wat betreft parkeren, ontsluiting, fietsparkeren, laden en lossen alsmede winkelgemak de voorkeur heeft boven het Vergunde ontwerp;
 • het Alternatieve ontwerp bovendien een groen dak kent en ook voor het overige duurzamer is (zie de als bijlage aangehechte artist impression);
 • de bewonerscommissie het niet eens is met het Vergunde ontwerp en met Aldi de voorkeur heeft uitgesproken voor het Alternatieve ontwerp met een enkele laag en ondergronds parkeren;
 • ook Aldi dit ontwerp verkiest boven het Vergunde ontwerp en heeft laten weten daarvoor een aanvraag te zullen doen;
 • voor het realiseren van het Alternatieve ontwerp een beslissing om af te wijken van het bestemmingsplan nodig is,

     Verzoekt het college:

 • aan Aldi een omgevingsvergunning voor het Alternatieve ontwerp te verlenen door in beginsel gebruik te maken van de kruimelregeling.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ralf Sluijs en Richard de Mos

Hart voor Den Haag/Groep  de Mos