De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2021, ter bespreking van het voorstel van het College inzake programmabegroting 2022-2025, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2021 (RIS309850).

Constaterende, dat:

  • deze week een begin is gemaakt met een ingrijpende en miljoenen euro’s kostende verbouwing van de Centrale Bibliotheek aan het Spui;
  • de gemeenteraad geen presentatie heeft gekregen van de verbouwingsplannen en daar niet op heeft kunnen reageren;
  • er (nog) geen gedachtewisseling in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden over de grondslagen van de verbouwing – en dat de beleidsvisie ‘Bibliotheek in Beweging’ van september 2020 die daaraan ten grondslag zou moeten liggen óók nog niet in de raad is besproken.

Overwegende, dat:

  • het college de belofte niet is nagekomen om de raad nader te informeren over de verbouwingsplannen zoals toegezegd in de Beleidsvisie Bibliotheek Den Haag 2021-2025 (RIS306228).

Verzoekt het college:

  • om de verbouwingsactiviteiten in de Centrale Bibliotheek met onmiddellijke ingang stop te zetten;
  • om op zo kort mogelijke termijn met de raad te spreken over de beleidsvisie ‘Bibliotheek in Beweging’ in directe relatie met de verbouwingsplannen.

En gaat over tot de orde van de dag

Ralf Sluijs en Frans Hoijnck van Papendrecht                                                    Hart voor Den Haag/Groep de Mos