De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 4 maart 2021 ter bespreking van de aansprakelijkheidstelling voor gevaarlijk scheefliggende stoeptegels.

Constaterende dat:

 • er in verschillende wijken wordt gegraven voor de aanleg van glasvezels;
 • de stoep- of straattegels niet in dezelfde staat worden teruggeplaatst;
 • bewoners en ondernemers hierdoor overlast ervaren.

Van mening dat:

 • de stoep- of straattegels in dezelfde staat terug geplaatst moeten worden;
 • de gemeente intensiever toezicht moet houden op locaties waar gegraven wordt voor de aanleg van glasvezels;
 • voorkomen moet worden dat er nu ook meldingen worden gedaan van scheefliggende stoeptegels door glasvezelwerkzaamheden;
 • naast de kwaliteit van de openbare ruimte het toezicht gericht moet zijn op de veiligheid van de weggebruikers;
 • indien de bestrating bij de glasvezelwerkzaamheden niet in oude staat wordt terug geplaatst, er consequenties verbonden moeten worden aan het verantwoordelijke bedrijf.

Verzoekt het college:

 • er voor zorg te dragen dat er intensiever toezicht worden gehouden op locaties waar graafwerkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de aanleg van glasvezels;
 • controles uit te laten voeren over de staat van de stoep- en straattegels na (glasvezel) werkzaamheden;
 • in gesprek te gaan met de bedrijven die glasvezelwerkzaamheden uitvoeren en de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.