De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college voorstel van het college inzake Economische Visie Den Haag+ 2030; brede economische groei in een stad zonder grenzen.

 

Constaterende, dat:

  • de coronacrisis forse negatieve effecten heeft op de Haagse economie.

 

Overwegende, dat:

  • uit berekeningen van de Economic Board The Hague blijkt dat Den Haag door de coronacrisis 8% van de totale werkgelegenheid verliest[1];
  • het aantal mensen wat hun baan verliest daarmee gelijk staat aan 21.500 personen die daardoor ook afhankelijk worden van een uitkering[2];
  • de gemeentelijke financiën er niet rooskleurig voorstaan en een grotere druk op de bijstandsvraag, deze cijfers alleen maar verder laten verslechteren.

 

Van mening, dat:

  • een heroverweging van de financiële keuzes die het college voor de coronacrisis gemaakt heeft noodzakelijk is omdat de prioriteiten door de coronacrisis flink verschoven zijn;
  • het inzetten van de Eneco-gelden ten behoeve van de economie en in het licht van de penibele gemeentelijke financiën, onvermijdelijk is.

 

Verzoekt het college:

  • het coalitieakkoord open te breken en daarin alle gemaakte financiële keuzes te heroverwegen;
  • de besteding van de opbrengst van de Haagse aandelen Eneco te heroverwegen en in te zetten ten behoeve van het herstel van de economie na de coronacrisis;
  • daarmee te komen tot het instellen van een coronafonds;
  • de uitkomsten daarvan in een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

 

[1] https://economicboardthehague.org/wp-content/uploads/Corona-advies-EBTH-definitief.pdf

 

[2] https://economicboardthehague.org/wp-content/uploads/Corona-advies-EBTH-definitief.pdf