De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college voorstel van het Rekenkamer onderzoek: Uit de markt prijzen.

Constaterende, dat:

  • Er al geruime tijd een plan ligt voor een droogloop;
  • Het tijd wordt dat de Haagse Markt ook met slecht weer meer bezoekers kan trekken.

Overwegende, dat:

  • Een groot deel van de kosten voor het realiseren van een droogloop al in kas zit;
  • Er in opdracht van het college veel geld is uitgetrokken voor een haalbaarheidsstudie;
  • Het proces lang genoeg geduurd heeft en de Haagse Markt wel een positieve
    publiekstrekker kan gebruiken.

Verzoekt het college:

  • Per direct met de marktondernemers van de Haagse Markt in contact te treden en een uiterste inspanning te doen de broodnodige droogloop te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag / Groep de Mos