De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van Gevolgen Vestia problematiek in Den Haag (RIS305060).

 

Constaterende dat,

 • Vestia en andere Haagse corporaties behoren tot de corporaties met het laagste investerend vermogen van Nederland;
 • Dat de huurprijzen in de sociale en in de vrije sector de pan uit rijzen: de huren stegen tussen 2013 en 2018 met 18,5% (1);
 • De helft van de huurders moeite heeft met rond komen en bijna één op de drie huurders betalingsachterstanden heeft (2);
 • Woningcorporaties een verhuurderheffing aan het Rijk moeten betalen over de WOZ-waarde van (sociale) huurwoningen;
 • Woningcorporaties door de verhuurderheffing minder kunnen investeren in nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen;
 • Naast de verhuurderheffing, woningcorporaties ook nog andere belastingen betalen, zoals vennootschapsbelasting;
 • Woningcorporaties een voortrekkersrol hebben bij de transitie van de bebouwde omgeving en het leefbaar houden van stad, dorp en platteland.

 

Overwegende dat,

 

 • Het schrappen van de verhuurderheffing ervoor zorgt dat Haagse woningcorporaties meer capaciteit hebben om te investeren in bestaande en nieuwe woningbouw en huurverhogingen van sociale huurwoningen te beperken zijn tot de inflatie;
 • De koepel van woningcorporaties Aedes, de VNG, Bouwend Nederland alsmede de werknemers- en werkgeversverenigingen en de Woonbond en ook een groot aantal woningcorporaties reeds eerder hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt bij de rijksoverheid tegen deze heffing, tot nu toe zonder resultaat;
 • Steeds meer Nederlandse gemeenten middels moties aandringen op afschaffing van de verhuurderheffing;
 • Nederland het enige land is in de EU dat ten koste van de huurders op deze manier verdient aan de sociale volkshuisvesting;
 • Er zonder de verhuurderheffing 2 keer zoveel nieuwbouwwoningen gebouwd hadden kunnen zijn;
 • Er door de huidige crisis steeds meer gezinnen op een betaalbare huurwoning wachten.

 

Verzoekt het college,

 

 • Namens Den Haag een brandbrief te sturen aan de Rijksoverheid waarin wordt aangedrongen de verhuurderheffing af te schaffen, bij voorkeur permanent of in elk geval tijdelijk als crisismaatregel.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

William de Blok

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos

 

 

(1) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4405566/huurprijzen-fors-gestegen-zelfs-harder-dan-de-inflatie

(2) https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-luidt-noodklok-kwart-van-de-huurders-zit-financieel-klem/