De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 25 november 2020 ter bespreking van de Prostitutienota 2020-2022.

Constaterende dat:

  • naast de gemeentelijke middelen het Rijk middelen ter beschikking stelt om de uitstapregeling RUPS III uit te voeren in de periode van juli 2019 tot en met december 2020;
  • het Rijk in de uitvoeringsperiode van RUPS III met alle betrokken partners zal toewerken naar een toekomstbestendige en structurele systematiek om de RUPS-gelden te verdelen. Het Rijk voor de uitvoering van de uitstapregeling RUPS III, € 1,2 mln. aan middelen ter beschikking stelt en dit voor de jaren daarna het vooralsnog onzeker is;
  • gemeentelijke subsidies worden verstrekt aan SHOP, Liberty en Stichting De Haven.

Van mening dat:

  • het helder en transparant moet zijn hoe de subsidiebedragen worden besteed en dat de doelmatigheid en effectiviteit jaarlijks gemeten moet worden door de gemeente;
  • het meten van de effectiviteit van de hulpprogramma’s ook besproken moet worden met de sekswerkers zelf;
  • de kosten die de organisatie van een uitstapprogramma met zich meebrengt sterk verschilt per programma. Dit is afhankelijk van de samenwerking en hulpverlening. Wanneer de ketensamenwerking van begin af aan moet worden opgebouwd, kost dat vanzelfsprekend meer tijd en geld dan wanneer de samenwerking al goeddeels is vormgegeven. Ook is het afhankelijk van de grootte van de doelgroep en de doelstelling die is vastgesteld.

Verzoekt het college:

  • de kosten en de werkwijze van de uitstapprogramma’s per gesubsidieerde organisatie te definiëren en de Raad hierover te informeren;
  • de Raad te informeren omtrent de besteding van de subsidies voor wat betreft de prostitutienota 2020-2022.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram

Hart voor Den Haag/Groep de Mos