De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van agendapunt

Ambitie document Dreven Gaarden Zichten

Constaterende, dat:

  • Er momenteel geen bewonersorganisatie is in Dreven Gaarden en Zichten;
  • Er begeleidingscommissies worden gevormd, die alle verschillende belangen vertegenwoordigen.

Overwegende, dat:

  • Het belangrijk is om één centrale organisatie te hebben die alle belangen overkoepelt.

Verzoekt het college,

  • In te zetten op het inrichten van een bewonersorganisatie in Zichten, Gaarden en Dreven, waaronder de begeleidingscommissies werken.

En gaat over tot de orde van de dag.

William de Blok                               

Hart voor Den Haag/Groep de Mos