De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van agendapunt

Nota van Uitgangspunten ROC Mondriaan Oude Middenweg

Constaterende, dat:

  • Er naast de onderwijslocatie een ontwikkelgebied van 2,9 ha beschikbaar is;
  • De ontwikkelcompetitie nog uitgeschreven moet worden;
  • Er nog geen programmatische invulling voor deze locatie is;
  • The Mall of the Netherlands in Leidschendam- Voorburg een succes is.

Overwegende, dat:

  • De Mall of the Netherlands in de omgeving van het nog te ontwikkelen kavel ligt en dit kansen biedt voor bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Verzoekt het college,

  • Te onderzoeken welk gebruik van de nog te ontwikkelen kavel profijt kan hebben van de Mall of the Netherland en hierover aan de raad te rapporteren,

En gaat over tot de orde van de dag.

William de Blok