De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie 2020-2022: Gelijke Kansen & Ambities (RIS307292)

Constaterende, dat:

 • Op 5 december 2015 de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking trad;
 • In 2019 een onderzoek is verricht naar de werking en doeltreffendheid van deze wet in de praktijk;
 • Zulks door onderzoekers als een moeilijke opgave is ervaren mede doordat de gemeenten niet registreren op huwelijksdwang;
 • Sociale druk, loyaliteit naar de familie, of angst voor geweld moeilijk maakt om een beroep te doen op deze wet;
 • Zelf je partner kunnen kiezen een mensenrecht is, dat in onze stad nog altijd wordt geschonden.

Overwegende, dat:

 • Ieder meisje dat geen eigen partnerkeuze kan maken, er een teveel is;
 • Het preventief helpen en ondersteunen van (potentiële) slachtoffers van huwelijksdwang vooral een lokale aangelegenheid is en de gemeente hierop een grotere rol dient te pakken;
 • Onderwijs sleutel is tot vrouwenemancipatie.

Verzoekt het college:

 • Om in samenwerking met kinder- en vrouwenrechten organisaties, een onderzoek te verrichten naar de cijfers van huwelijk onder dwang in Den Haag, in al haar verschijningen, hierbij gebruik te maken van een anonieme enquête en de aan het thema hangende aanvullende onderzoeken;
 • Bij het onderzoek nadrukkelijk de migrantenorganisaties te betrekken en zorg te dragen voor het vergroten van de bewustwording rond deze problematiek en het opnemen hiervan in de subsidie verordeningen;
 • Samen met de onderwijs- en integratie wethouders  te onderzoeken hoe dit thema, in den brede, een onderdeel kan uitmaken van het onderwijscurriculum.
 • De uitkomsten aan de Raad te rapporteren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani