De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van agendapunt H voorstel van het college inzake Burgerinitiatief mevrouw Chokoud “Zwembad Laak”

(RIS 306893)

Constaterende, dat:

  • volgens de initiatiefnemers de behoefte aan een eigen, gemeenschappelijk zwembad in Laak groot is;
  • een breed gedragen maatschappelijke wens tot behoud van het gebouw voor de wijk, nog altijd aanwezig is.

Overwegende, dat:

  • de bewoners zich wel kunnen vinden in het vanuit de kern opbouwen van het pand, mits de voorgevels en eventueel andere, beeldbepalende delen van het gebouw behouden blijven.

Verzoekt het college:

Door een haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren gericht op het realiseren van een zwembad binnen het voormalige schoolgebouw in de Ketelstraat.

En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani