De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 april 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake  Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 (RIS 311077).

Constaterende dat,

  • de HEA een goede beschrijving geeft van de grote problemen in het Haagse onderwijs en dat er ook oplossingen in staan waardoor de problemen kunnen worden tegengaan;
  • dat er in de HEA onder de kop ‘Budget en uitgangspunten uitvoering’ het volgende staat beschreven: “Voor de uitvoering van de HEA 2022-2026 zijn financiële middelen nodig. De gemeente stelt deze middelen beschikbaar voor de uitvoering van het lokale beleid. Het gaat om zowel rijksmiddelen als gemeentelijke middelen uit de reguliere begroting voor onderwijs. Om welk bedrag het in totaal gaat, is nu nog niet duidelijk”;
  • dat de wethouder in de bespreking in de commissie aangaf dat het gaat om ongeveer 80 miljoen euro gaat (per jaar of over 4 jaar werd niet duidelijk).

Overwegende dat,

  • dat de HEA geen enkel inzicht geeft in de besteding van de middelen, waardoor het niet mogelijk is om te beoordelen hoe het gemeentelijke en landelijke belastinggeld wordt ingezet;
  • dat de HEA ook geen enkel cijfermatig inzicht geeft in de doelstellingen waardoor niet gemonitord kan worden of de 4 HEA-ambities worden bereikt;
  • dat zolang de feitelijke cijfermatige duidelijkheid er niet is, de gemeenteraad geen inzicht heeft in de gehele werking van de HEA en daardoor ook geen prioritering kan aangeven en/of doorvoeren;

Van mening dat,

  • dat elk raadsvoorstel een amendeerbare financiële paragraaf moet hebben zodat de gemeenteraad haar kaderstellende taken (en daarna haar controlerende taken) adequaat kan uitvoeren.

Verzoekt het college,

  • Om het raadsvoorstel in te trekken en een nieuw raadsvoorstel HEA op te stellen incl. een financiële paragraaf en streefcijfers zodat de gemeenteraad haar wettelijke taken kan uitvoeren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Rachid Guernaoui                                                                      
Hart voor Den Haag