De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 april 2022 ter afronding debat van agendapunt D4 over Transvaal bestolen van schaarse parkeerplekken;

Constaterende dat:

  • De parkeerdruk in de Schalk Burgerstraat al ontzettend hoog is;
  • In het raadsbesluit uit 2017 (RIS296344)  geen compensatie van parkeerplaatsen op straat zijn voorzien.
  • Het bewonersinitiatief Samen Transvaal een actiepuntenlijst heeft ingeleverd bij wethouder Kapteins en Burgemeester van Zanen met hun ongenoegen om deze parkeerplekken op te heffen;

Overwegende, dat

  • Dit soort herinrichtingen funest zijn voor de ondernemers in en uit de buurt van de Schalk Burgerstraat ;
  • De sterfietsroute ook over De La Reyweg kan lopen, omdat er daar al vrijliggende fietspaden liggen
  • Bewoners al hadden aangegeven dat zij niet wilden dat deze 40 parkeerplekken gingen verdwijnen tijdens een bewonersbijeenkomst in 2016 en er niks met hun inbreng gebeurd is ;

Verzoekt het college:

• Om de 40 parkeerplekken te compenseren in de wijk of de sterfietsroute te verplaatsen naar de La Reyweg;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag