De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van afronding debat Ondernemers,

Constaterende, dat:

 • ondernemers in de directe omgeving van de werkzaamheden aan de nieuwe tramlijn inkomsten mislopen doordat ze minder goed bereikbaar zijn;
 • ondernemers onvoldoende betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden;
 • de werkzaamheden op diverse plekken in de stad uit gaan lopen.

Overwegende, dat:

 • een sterk MKB nodig is om over het vestigingsklimaat te beschikken dat de gemeente Den Haag nastreeft;
 • ondernemers er recht op hebben om, bij (omzet)schade door toedoen van de overheid, een beroep te kunnen doen op de nadeelcompensatieregeling;
 • veel ondernemers door hun reserves heen zijn vanwege de coronacrisis;
 • ondernemers aangeven moeite te hebben met het proces rondom de aanvraag van nadeelcompensatie.

Van mening, dat:

 • de gemeente Den Haag medeverantwoordelijk is voor het creëren van de omstandigheden waarin middenstanders kunnen ondernemen.

Verzoekt het college:

 • ambtelijke ondersteuning te bieden bij het aanvragen van nadeelcompensatie;
 • coronajaren die geen representatief beeld geven niet mee te nemen in het vaststellen van een eventuele referentieomzet;
 • maatwerk oplossingen te bieden voor starters en ondernemers die geen drie volle jaren (omzet)cijfers kunnen overleggen;
 • de ondernemers in de directe omgeving van werkzaamheden aan de tramlijn de mogelijkheid te geven om in nijpende situaties tijdens de werkzaamheden al een aanvraag te starten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ralf Sluijs
Hart voor Den Haag