De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 20 April 2023, ter bespreking van
agendapunt Evaluatie Programma Toekomst Scheveningen badplaats 2022 (RIS314043);

Constaterende, dat:
• Scheveningen kampt met een groot probleem qua bereikbaarheid;
• Het college de parkeertarieven op straat én op de parkeerterreinen heeft verhoogd naar € 6,50
per uur.

Van mening dat:
• De maatregelen van het college niet erg toeristvriendelijk zijn (parkeertarieven, wielklemmen,
afzettingen) en er lijkt te zijn gekozen voor het terugdringen van toerisme;
• Er qua openbaar vervoer onvoldoende aantrekkelijke alternatieven worden geboden; trams en
bussen overvol, als ook het ontbreken van nachtvervoer;
• Uitbreiding van parkeergelegenheid niet wordt voorzien in de plannen van het college;
• Het imago van de badplaats zeer negatief is;

Verzoekt het college:
• Om de ambitie om het toerisme van 14 naar 22 miljoen bezoekers te brengen opnieuw uit te
spreken en bij gewijzigd beleid dit kenbaar te maken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Coen Bom
Hart voor Den Haag