De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 2 november 2022, ter bespreking van de opvang en huisvesting van asielzoekers in Den Haag.

Constaterende dat,

  • het college opvang biedt aan vele honderden asielzoekers in de gemeente Den Haag;
  • er op dit moment geen juridische kader is waarmee de gemeente Den Haag gedwongen kan worden om asielopvang te realiseren.

Overwegende dat,

  • in het coalitieakkoord 2022 – 2026 niks is afgesproken over asielopvang.

Van mening dat,

  • het dwingend optreden van het kabinet richting gemeenten om asielopvang te realiseren zorgt voor minder maatschappelijk draagvlak.

Verzoekt het college,

  • om bij het kabinet bezwaar te maken tegen wetgeving om gedwongen asielopvang te realiseren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjen Dubbelaar
Hart voor Den Haag